KLONKO-DENT gabinetem partnerskim instytutu Blend-a-med

W 2011 roku Klonko-Dent został gabinetem partnerskim instytutu Blend-a-med i Oral-B.